Ad-Dunia


Ad-Dunia

لايؤمن أحدكم حتى يكون هوي ه تبعا لماجئت به

 

(Tidak beriman seorang diantara kamu sebelum hawa nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa dengannya (Al-Qur’an)&(as-Sunnah).Al-Hadist.

 

I.                   PENGERTIAN DUNIA DI DALAM AL-QUR’AN

Kata-kata Dunia didalam Al-Qur’an bisa bermakna :

1.Perhiasan/Kesenangan.

 

46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.(QS.Al-Kahfi.18:46)

 

2.Kehidupan.

 

20. Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah- megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan Para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu Lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.(QS.Al-Hadid.57:20)

 

3.Tempat

) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).(QS.Al-Isro.17:72)

 

II. WUJUD DUNIA

Apa saja yang diberikan kepadamu itu adalan kenikmatan hidup duniawi.

 

Wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).(QS.Ali-Imran.3:14)

 

[186] Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang Termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri.

 

Sifatnya Dunia:

-Senda gurau/Permaianan.

 

36. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala keppadamu dan Dia tidak akan memint harta-hartamu.(QS.Muhammad.47:36)

 

32. Dan Tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka[468]. dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?(QS.Al-An’Am.6:32)

 

[468] Maksudnya: kesenangan-kesenangan duniawi itu hanya sebentar dan tidak kekal. janganlah orang terperdaya dengan kesenangan-kesenangan dunia, serta lalai dari memperhatikan urusan akhirat.

 

64. Dan Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. dan Sesungguhnya akhirat Itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.(QS.Al-Ankabut.29:64)

 

– Fana

20. Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah- megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan Para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu Lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.(QS.Al-Hadid.57:20)

 

-Membosankan

-Melalaikan

-Tidak kekal

 

III.DAMPAK /PENGARUH DUNIA PADA SESEORANG.

 

1.Kesenangan di dunia menyebabkan manusia sombong

 

83. Dan apabila Kami berikan kesenangan kepada manusia niscaya berpalinglah dia; dan membelakang dengan sikap yang sombong; dan apabila Dia ditimpa kesusahan niscaya Dia berputus asa.(QS.Al-Isra.17:83)

 

2.Dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir

 

212. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. dan Allah memberi rezki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas.(QS.Al-Baqarah.2:212)

 

3.Orang Kafir beranggapan hidup didunia ini Cuma 1 kali dan tidak ada kebangkitan

 

35. Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian, bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu Sesungguhnya akan dikeluarkan (dari kuburmu)[999]?

36. Jauh, jauh sekali (dari kebenaran) apa yang diancamkan kepada kamu itu,

37. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini, kita mati dan kita hidup[1000] dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi,(QS.al-Mu’minuun.23:35-37)

 

[999] Maksudnya: dikeluarkan dalam Keadaan hidup sebagai waktu di dunia.

[1000] Maksudnya: di samping sebagian dari manusia meninggal dunia, Maka ada manusia yang lain dilahirkan.

 

 

4.Diantara orang-orang yang beriman ada yang tergiur dengan dunia.

Contoh:

-Tsa’labah bin adhieb Al-Anshory

-Kekalahan perang uhud karena tergiur harta ghonimah

 

152. Dan Sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya sampai pada sa’at kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu[237] dan mendurhakai perintah (Rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai[238]. di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan diantara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka[239] untuk menguji kamu, dan sesunguhnya Allah telah mema’afkan kamu. dan Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan) atas orang orang yang beriman.(QS.Ali-Imran.3:152)

 

[237] Yakni: urusan pelaksanaan perintah Nabi Muhammad s.a.w. karena beliau telah memerintahkan agar regu pemanah tetap bertahan pada tempat yang telah ditunjukkan oleh beliau dalam Keadaan bagaimanapun.

[238] Yakni: kemenangan dan harta rampasan.

[239] Maksudnya: kaum muslimin tidak berhasil mengalahkan mereka.

 

–          Kisah pemuda yang hijrahnya karena mendambakan wanita anshor

“Innamal a’malu binniyaat” (Al-Hadist)

 

-Istri-istri Rasulyang cemburu karena tidak mendapat bagian ghonimah sampai turunnya ayat:

 

28. Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: “Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka Marilah supaya kuberikan kepadamu mut’ah[1212] dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

29. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keredhaan) Allah dan Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, Maka Sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar.(QS.Al-Ahzab.33:28-29)

 

[1212] Mut’ah Yaitu: suatu pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami.

 

5.Orang kafir membangun benteng-benteng supaya kekal didunia

 

 

129. Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal (di dunia)?

 

(QS.As-Syu’aro.26:129)

 

 

IV.TAMSIL ALLAH DI DALAM AL-QUR’AN TENTANG HAKEKAT DUNIA

 

Orang yang orientasinya kepada dunia sementara akherat tidak masuk dalam agenda hidupnya,mereka itu perumpamaanya seperti :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Air hujan yang turun dari langit

 

 

24. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dan langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya[683], dan pemilik-permliknya mengira bahwa mereka pasti menguasasinya[684], tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanam-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang berfikir. (QS.Yunus.10:24)

 

[683] Maksudnya: bumi yang indah dengan gunung-gunung dan lembah-lembahnya telah menghijau dengan tanam-tanamannya.

[684] Maksudnya: dapat memetik hasilnya.

 

2.Anjing yang menjulurkan lidah

 

176. Dan kalau Kami menghendaki, Sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi Dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya Dia mengulurkan lidahnya (juga). demikian Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka Ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir.

177. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim.(QS.Al-A’raf.7:176-177)

 

 

Ahli hikmah pernah berkata:

Orang kaya yang makan dengan makanan enak,sama dengan orang miskin yang makan dengan makanan yang tak enak.Karena akhir yang dimakan kedua-duanya adalah kotoran

V.PERINGATAN ALLAH TENTANG DUNIA

 

1.Ingat jangan terpesona dengan dunia yang di berikan keoada orang-orang kafir

131. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal.(QS.Thaha.20:131)

 

2.Ingat di sisi Allah ada yang lebih baik dan lebih kekal

64. Dan Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. dan Sesungguhnya akhirat Itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.(QS.Al-Ankabut.29:64)

 

3.Ingat Akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaanya

21. Perhatikanlah bagaimana Kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian (yang lain). dan pasti kehidupan akhirat lebih Tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya.(QS.Al-Isra.17:21)

 

4.Ingat jangan menjadikan dunia sebagi tujuan,sebab dunia ini tidak kekal

Berapakah lamanya kita hidup di dunia ?

28. Mengapa kamu kafir kepada Allah, Padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan?

(QS.Al-Baqarah.2:28)

 

Bandingkan usia kita dengan

5. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu[1190] (QS.As-Sajdah.32:5)

 

[1190] Maksud urusan itu naik kepadanya ialah beritanya yang dibawa oleh malaikat. ayat ini suatu tamsil bagi kebesaran Allah dan keagunganNya.

 

1 harinya Allah = 1000 tahun dalam hitungan manusia

jika anda diberi usia 60 tahun,berapa lamakah anda tinggal di muka bumi menurut perhitungan Allah.? Jawabannya 60/1000 = 0,06 hari.belum ada ½ atau ¼` harinya Allah

 

5.Ingat kehidupan dunia in ternyata hanya sebentar saja.

112. Allah bertanya: “Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?”

113. Mereka menjawab: “Kami tinggal (di bumi) sehari atau setengah hari, Maka Tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung.”

114. Allah berfirman: “Kamu tidak tinggal (di bumi) melainkan sebentar saja, kalau kamu Sesungguhnya mengetahui[1027]”(QS.Al-Mu’minuun.23:112-114)

 

[1027] Maksudnya: mereka hendaknya harus mengetahui bahwa hidup di dunia itu hanyalah sebentar saja, sebab itu mereka seharusnya janganlah hanya mencurahkan perhatian kepada urusan duniawi saja.

 

Hadist Rasulallah:

Kehidupan dunia in disbanding dengan kehidupan akhirat tidak lebih dari seperti jika engkau mencelupkan jari-jari tanganmu ke laut.Lihatlah apa yang terbawa oleh jari tangan itu.(HR.Muslim)

 

6.Jangan bersedih dengan keadaanmu di dunia ini ,karena dunia terlalu hina untuk ditangisi.Rasulallah SAW bersabda :

Seandainya dunia ini sama disisi Allah sama nilainya dengan sayap seekor nyamuk,niscaya Allah tidak akan pernah memberi minum seorang kafir walau seteguk air”

 

7.Ingat orang yang merasa puas dengan kehidupan dunia dan tidak percaya dengan pertemuan dengan Allah tempatnya adalah neraka.

7. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan (tidak percaya akan) Pertemuan dengan Kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami,

8. Mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan.(QS.Yunus.10:7-8)

 

 

 

 

 

VI.PENYESALAN ORANG-ORANG KAFIR KARENA KELALAIANNYA DI DUNIA.

 

1.Saat kematian datang,mereka dikembalikan kedunia lagi supaya dapat eramal soleh.

99. (Demikianlah Keadaan orang-orang kafir itu), hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, Dia berkata: “Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia)[1021],

100. Agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah Perkataan yang diucapkannya saja. dan di hadapan mereka ada dinding sampal hari mereka dibangkitkan[1022].(QS.Al-Mu’minuun.23:99-100)

 

[1021] Maksudnya: orang-orang kafir di waktu menghadapi sakratul maut, minta supaya diperpanjang umur mereka, agar mereka dapat beriman.

[1022] Maksudnya: mereka sekarang telah menghadapi suatu kehidupan baru, Yaitu kehidupan dalam kubur, yang membatasi antara dunia dan akhirat.

 

2.Saat diperlihatkan neraka,mereka meminta dikembalikan kedunia lagi supaya dapat beramal sholeh.

22. Dan datanglah Tuhanmu; sedang Malaikat berbaris-baris.

23. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam; dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.

24. Dia mengatakan: “Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan (amal saleh) untuk hidupku ini”.

(QS.Al-Fajr.89:22-23)

 

3.Saat bertengakar bertengkar di dalam Neraka,mereka minta di kembalikan kedunia lagi supaya menjadi orang yang beriman.

96. Mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalam neraka:

97. “Demi Allah: sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata,

98. Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam”.

99. Dan Tiadalah yang menyesatkan Kami kecuali orang-orang yang berdosa.

100. Maka Kami tidak mempunyai pemberi syafa’at seorangpun,

101. Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab,

102. Maka Sekiranya kita dapat kembali sekali lagi (ke dunia) niscaya Kami menjadi orang-orang yang beriman”.(QS.Asy-Syu’ara.26:96-102)

4.Saat berhadapan dengan Allah dan melihat semua bukti-bukti,mereka minta dikembalikan kedunia lagi supaya dapat beramal sholeh

12. Dan, jika Sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, (mereka berkata): “Ya Tuhan Kami, Kami telah melihat dan mendengar, Maka kembalikanlah Kami (ke dunia), Kami akan mengerjakan amal saleh, Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang yakin.”(QS.As-Sajdah.32:12)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: